котел, котелни, отопление, отоплителни, електрически, газови, инсталации, .

ЕНЕРГОИНЖИНЕРИНГ 89 ООД - проектиране и изграждане котелни, отоплителни, ВиК, електрически, газови инсталации.

.

Начало За нас Клиенти Контакт ЕНЕРГОИНЖИНЕРИНГ 89 ООД Сертификати Лицензи Референции • „ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ВТ” АД

  - Реконструкция и моделнизация на горивно стопанство – доставка и монтаж на 2бр. парни котли за изгаряне на дървесни отпадъци в предкамера с производителност 4т/ч всеки. Проектиране и изграждане на котелна инсталация с мощност 1МВт за изгаряне на дървесни отпадъци и захранване на сушилни уредби.
 • “ПРОМИШЛЕНИ ГОРИВА” ЕООД

  - Moнтаж на два броя котли тип ВМ 3,5 за изгаряне на гориво мазут.Реконструкция на два котела тип ВК 4 за изгаряне на слънчогледова люспа.
 • “ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД

  - Изграждане на електрофилтър и газоходи м/у котлите на ТЕЦ и съществуващия комин. Изготвяне технико - икономически анализ и стратегия за развитието на ТЕЦ към “Захарни Заводи” до 2020г. Обледване състоянието на енергийното оборудване, работата на котлите и турбините.Проверка тягата на комина и експлоатационно решение за оптимална работа на един и повече от един парогенератори. Реконструкция на топлоснабдяването. Ивнестиционен проект за замяна на турбогенератор №1 в ТЕЦ.
 • „БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ” ЕООД

  - Газификация на котелна централа.
 • КЛИСУРСКИ МАНАСТИР “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

  - Изграждане на отоплителна инсталация, водопровод и котелно в сградата на Клисурски манастир.
 • “ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД – София

  - Електрически парен котел с максимална мощност 500кВт, 0,7 МПа – за технологични нужди. Електрически водогреен котел с мощност 70 кВт.
 • „ДУНАПАК РОДИНА” АД

  - Изграждане на инсталация за технологична пара за производствена линия. Изграждане на котелна централа на природен газ с 2 бр. водогрейни котли по 600 кВт и 1 бр. парен котел 1000 кВт за отопление и технологични нужди. Изграждане на топлозахранваща инсталация, външни връзки, водопроводна инсталация към подобекти в завод за велпапе. Изграждане на инсталация за захранване на калорифери и въздушни завеси за отопление на производствено хале. Проектиране и изграждане на нова котелна централа. Изграждане на отоплителна инсталация и абонатна станция в административно тяло - цех 1.
 • „ОББ” АД

  - Ремонт на котелна и отоплителна инсталация. - кл. Белово
 • “ГАЗТЕРМ” ООД

  - Проектиране и изграждане на газопровод на „Сомет – ЛЛ” ООД гр. Елин Пелин. Изработка на 60 бр. газозамерни пунктове. Проектиране и изграждане на външен газопровод и газификация на РПК – БКС гр. Елин Пелин. Газификация на хотел Кооператор. Газово стопанство СОУ “В. Левски”- гр. Елин Пелин. Изграждане външен газопровод и газификация котелна централа ОДЗ “Здравец” гр. Елин Пелин. Изграждане външен газопровод и газификация котелна централа ОДЗ “Радост” гр. Елин Пелин. Изграждане външен газопровод и газификация котелна централа НУ “Христо Ботев” гр. Елин Пелин.
 • “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СОФИЯ ОБЛАСТ”

  - Доставка и монтаж на водогреен котел, преустройство на О.И.
 • МОБАЛ „СВ. ИВ. РИЛСКИ”

  - Изработка и монтаж на два броя електрически бойлери по 4 м3 за БГВ. Проектиране и изграждане на топлопровод от парова централа до абонатна станция.Изграждане котелна инсталация по части Ел., ВИК и ОВ и газификация. Оптимизиране работата на пароводни подгреватели, чрез използване на спиралновалцовани тръби.
 • СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  - Основен ремонт на ВОИ и ВИК в ОДЗ 36 и ремонт на отоплителна инсталация в 69 СОУ “Д. Маринов”- район „Искър”, гр. София. Изграждане на котелно 47 ЦДГ- Г. Богров- район „Кремиковци”. Основен ремонт котелна инсталация и БГВ в 60 ОДЗ-р-н „Oборище”. Ремонт на ВИК и котелно в ОДЗ №62 в район “Слатина”. Ремонт на отоплителна инсталация в ОДЗ № 49 “Радост” в район “Изгрев”. Основен ремонт на отоплителна инсталация 135СОУ р-н „Красна поляна”. Демонтаж на съществуваща, проектиране и изграждане на нова отоплителна инсталация с мощност 600 кВт в учебни корпуси на 142 ОУ – Район „Красно село”. Подмяна котел и ремонт отоплителна инсталация, КИП и ел. котелно – 124 ОУ-район Подуене. Основен ремонт ВОИ - физкултурен салон – 73 СОУ - район Триадица.
 • ОБЩИНА САМОКОВ

  - Газификация и котелна инсталация в гимназия „К. Фотинов” и ОУ „Св. Св. Кирил и методий”.
 • ОБЩИНА Г. ОРЯХОВИЦА

  - Газификация на обекти на общинска издръжка. Проектиране и изграждане на газова котелна централа и отоплителна инсталация в НЧ „Напредък” гр. Г. Оряховица.
 • ПУДООС

  - Ремонт на скоростен топлообменник към инсинератор за болнични отпадъци в Медицинска академия.
 • „ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД

  - СМР по машина за промиване на катоди в „Юмикор Мед” АД. Обследване, дефектовка и подмяна на вентилатори за вентилация на главен корпус- “Леармаш” АД. Демонтаж на цистерни за мазут и меласа в „Леармаш” АД. Нови технологични и електро линии на І-ва циркулация в цех Електролитен на „Юмикор Мед” АД. Изграждане на нова котелна централа МБАЛ гр. Пирдоп. Изграждане на котелно и отоплителна инсталация на читалище - гр. Пирдоп.
 • „КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ”- гр. Своге

  - Абонаментно техническо обслужване на КИП и А на отоплителна централа с 2 броя котли тип ПКМ 6,5.
 • ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ”

  - Подмяна на топлопровод от отоплителна централа до абонатна станция на блок 5.Монтаж на 2 бр. нови комбинирани бойлери с обем по 3м3 за БГВ.Ремонт на 2 бр. бойлери за БГВ на блок 4. Абонаментно поддържане на КИП и А на отоплителна централа.
 • “ФИЛТЕКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

  - Изработка, доставка и монтаж на ел. парен котел с мощност 200кВ.
 • “ЛЕТНИЦА” ЕООД – гр. Летница

  - Електрически парен котел с максимална мощност 400кВт, 0,4 МПа – за технологични нужди.
 • ПХГТ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

  - Проектиране и изграждане на газова линия, газова котелна централа и отоплителна инсталация.
 • РПК – гр. Павликени

  - Електрически парен котел с максимална мощност 150кВт, 0,07 МПа – за технологични нужди.
 • “САП” ЕООД – София

  - Електрически парен котел с максимална мощност 150кВт, 0,35 МПа – за технологични нужди.
 • „КОТЛОСТРОЕНЕ” АД

  - Проектиране и изграждане на газова линия и парова котелна централа в „Складова Техника” АД гр. Г. Оряховица.
 • КОНСОРЦИУМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – „ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД

  - Изграждане на котелни и отоплителни инсталации на обекти в гр. Симеоновград, Плевен и Троян.
 • “ЛЕТНИЦА” ЕООД

  - Изработка, доставка и монтаж на ел. парен котел с мощност 400кВ.
 • ПГГСД”САВА МЛАДЕНОВ”

  - Доставка и монтаж на котел КВН-1.0 в парова централа.
 • „КРОС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД

  - Жилищна сграда, район Слатина, ул. “Коста Лулчев” №15а - ОВ и ВИК и Ел. инсталация. Строително-монтажни работи, отопление и вентилация в ресторант и търговски комплекс в кв. “Борово”, гр. София с РЗП 1200кв.м. Жилищна сграда, район Лозенец, ул. “Васил Кирков” №15- ОВ и ВИК и Ел. инсталация. Офис сграда, район Иван Вазов, ул. “Бурел”- РЗП 780 кв.м- ОВ и ВИК и Ел. инсталация. Ремонт и модернизация печатна база “Болид” гр. София - ОВ и ВИК и Ел. инсталация. Реконструкция и модернизация на консервена фабрика “Юпер”, гр. Русе - ОВ и ВИК инсталация. Цялостно преустройство и модернизация на балнеосанаториум “Тинтява” гр. Вършец- ОВ и ВИК инсталация.
 • „ПЕТКО ПЕТКОВ 24” ЕООД

  - Монтажни работи по пещна камера и рециркулационна система на Блок 2 в „ЕК Марица Изток 3”.
 • „МЕДИКОМ” ЕООД

  - Основен ремонт на топлообменник тип WTW 14 към инсталация за изгаряне на болнични отпадъци ВМА София.
 • „МАРИЦА ОЛИО” АД

  - Обследване и реконструкция с цел достигане на правилен горивен процес на котел за изгаряне на слънчогледова люспа.
 • МОН

  - Изграждане на ОВ инсталация и котелно 1100 кВт по части Ел., ВИК и ОВ в ПТГ “Ичко Бойчев” гр. Благоевград. Демонтаж на съществуваща, проектиране и изграждане на нова отоплителна инсталация 550 кВт в СПТУ по строителство и енергетика гр. София.
 • „АДИС” ЕООД

  - Ремонти на отоплителни инсталации и ел.табла в котелни и бойлерни.
 • „ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ” ООД

  - Изграждане ел. котелно и ВОИ в цех и офиси. Реконструкция на сграда в телефонен завод гр. София. Ремонти по Ел., ОВ и ВИК..
 • ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

  - Газово стопанство на СОУ „В. Левски” гр. Елин Пелин. Изработки и монтаж на газозамерни пунктове.
 • „ВИК” ООД- ТЪРГОВИЩЕ

  - Изграждане на отоплителна инсталация и газово котелно с 2 бр. водогрейни котли по 250 кВт за нуждите на шивашки цех.
 • ПГГСД “САВА МЛАДЕНОВ” гр. Тетевен

  - Реконструкция на отоплителна инсталация, изработка, доставка и монтаж на водоводен бойлер 2,5м3 за БГВ.
 • „ХЕМУС” АД

  - Изработка, доставка и монтаж на парен котел 4т/ч за изгаряне на дървесни отпадъци в предкамера. Изграждане на пристройка на съществуващо котелно помещение.
 • „ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД

  - Ремонт и преработки на съществуващи пароводни бойлери за БГВ 2,5м3.
 • „ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ”АД

  - Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация и нафтово котелно на хижа „Алеко”. Изграждане на отоплителна инсталация, ремонт на АС в „Ариана”.
 • МОБАЛ „Д-Р СТ. ЧРКЕЗОВ” В. Търново

  - Изработка, доставка и монтаж на електрически парен котел 350кВт.
 • “БУРГАС ХЛЯБ” гр. Бургас

  - Електрически парен котел с максимална мощност 100 кВт, 0,07 МРа, паропроизводителност 100 кг/ч.
 • “ХИМИРЕКС” ООД – гр. Севлиево

  - Електрически парен котел с максимална мощност 120 кВт, 0,35 МРа, паропроизводителност 180 кг/ч – за производствени нужди в цехове.
 • ХЛЕБОПЕКАРНА ГР. РАДНЕВО

  - Електрически парен котел с максимална мощност 65 кВт, 0,07 МРа, паропроизводителност 100 кг/ч.
 • ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГР. КЮСТЕНДИЛ

  - Доставка и монтаж на 2бр. електрически котли по 160кВт и включването им паралелно на 2бр. нафтови котли в котелно.
 • „ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД

  - СМР по машина за промиване на катоди в „Юмикор Мед” АД. Обследване, дефектовка и подмяна на вентилатори за вентилация на главен корпус- “Леармаш” АД. Демонтаж на цистерни за мазут и меласа в „Леармаш” АД. Нови технологични и електро линии на І-ва циркулация в цех Електролитен на „Юмикор Мед” АД. Изграждане на нова котелна централа МБАЛ гр. Пирдоп. Изграждане на котелно и отоплителна инсталация на читалище - гр. Пирдоп.
 • ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИЗ БЪЛГАРИЯ

  - Изработка, доставка и монтаж на 2бр. електрически парни котли по 500 кВт за технологични нужди.
 • „ОБНОВА 2000” ООД

  - Отоплителна инсталация о котелно в борса за цветя – тържище Дружба.
 • ВМА

  - Проектиране и изпълнение на външно кабелно захранване за ЕПК400.
 • „МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ” АД

  - Изработка, доставка и монтаж на ел. парен котел 400 кВт, 0,7МПа.
 • „БГ ТЕРМ” ООД

  - Изграждане на ОВ инсталация на обект “Кремиковци - Рудодобив” АД. Изграждане на ВИК и ОВ инсталации на обект
 • “ГАЗСТРОЙМОНТАЖ” АД –гр. Банкя.

  Проектиране и изграждане на нафтово котелно 370 кВт в хотел “Ралица” гр. Трявна.
 • БНБ

  - Изработка, доставка и монтаж на инсталация за БГВ със слънчеви колектори в почивна база на БНБ „Ралица” – к.к. Св. Константин и Елена.
 • „ВЛАДИМПЕКС” ООД

  - Проектиране и изграждане на нафтова котелна централа, отоплителна, ВиК и електро инсталации във фамилна жилищна сграда с. Рударци.
 • „МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА Т. КАРАПЕТКОВ” – София

  - Проектиране, монтаж и пуск на парен нафтов котел за отопление и технологични нужди в цех за топено сирене.
 • "ЗЕМУС" ООД - гр. В. Търново

  - Инсталиране на слънчеви колектори за БГВ.
 • "КОЛОРА" АД

  – Световрачене - Проектиране и реконструкция на отоплителни инсталации в битова сграда към производствен корпус и в сграда с работилници и монтаж на котли с мощност 48 кВт и 72кВт.
 • ХОТЕЛ "МЕРИЛИН" - гр. София

  - Изграждане на бойлерна инсталация 2,5м3 за БГВ.
 • ХОТЕЛ "РАЛИЦА" гр. Трявна

  - Проектиране и изграждане на котелно 370 кВт.
 • "МЕТИКС" ООД - гр. Петрич

  - Изграждане на отоплителна инсталация в административната.
 • “ГАЗСТРОЙМОНТАЖ” АД – гр. Банкя

  - Изграждане на ВИК и ОВ инсталации.
 • "ЖОДИ" – гр.София

  - Монтаж на отоплителни и вентилационни инсталации в 9 жилищни блока на фирмата. Монтаж на горивно стопанство за захранване на групови котелни за 9 жилищни блока.
 • СПТУ „СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГЕТИКА” гр. София

  - Демонтаж на съществуваща, проектиране и изграждане на нова отоплителна инсталация 550 кВт.
 • “ХЮНДАЙ ЕЛПРОМ ТРАФО” ООД – гр. София

  - Електрически парни котли с максимална мощност 400 кВт и 500 кВт, 0,8 МРа, паропроизводителност 600 и 750 кг/ч – за сушилни инсталации.
 • "АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД гр. Панагюрище

  - Електрически парни котли 2 бр. с максимална мощност 300 кВт, 0,35 МРа паропроизводство 450 кг/ч.