котел, метални конструкции, отопление, отоплителни, електрически, газови, инсталации, парни котли, водогрейни котли, котелни инсталации, проектиране , проучване, конструиране;, .

ЕНЕРГОИНЖИНЕРИНГ 89 ООД - проектиране и изграждане котелни, отоплителни, ВиК, електрически, газови инсталации.

.

Начало За нас Клиенти Контакт ЕНЕРГОИНЖИНЕРИНГ 89 ООД Сертификати Лицензи Референции"ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ 89-98" ООД е фирма в областта на енергетиката и енерготехнологиите и включва: консултантска, научно-изследователска и инженерингова дейност, проучване,проектиране, конструиране, технологично обновление, реконструкция и модернизация, автоматизация, монтаж и ремонт в областта на енерготехнологичните процеси, екологията и новите технологии, инженерингови услуги, авторски и технически надзор при изпълнение на обекти, изготвяне или адаптиране на указания за експлоатация на такива обекти и системи, осъществявани в страната. Произвежда електрокотли с мощност до 1000 kW за производство на пара и топла вода и  електрически  котли за локални отоплителни системи с мощност до 200 кW.

С участие на наши специалисти са изпълнени обекти в следните области:

  • Проектиране, изграждане, реконструкции на енергийни обекти;
  • Изследване на вредни емисии на изходящи газове;
  • Екологично оптимизиране и настройка на горивни процеси;
  • Производствена дейност - слънчеви колектори, електрически промишлени парни котли, водогрейни котли за битово отопление;
  • Фирмата има разработени проектни документации за:

- Пиролизна инсталация тип "Ховал" за изгаряне на твърди битови отпадъци;
- Модул за изгаряне на отпадни горива по система "кипящ слой";
- Котли за изгаряне в предкамера на дървесни отпадъци


Ремонт и преустройство на парни и водогрейни котли за високо и ниско налягане.

Проектиране и изграждане на когенерационни модули за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (CHP).

  • Отоплителни инсталации, използващи биомаса.
  • Инсталации за производство на биогаз и биодизел.
  • Инсталиране на слънчеви колектори за покриване необходимостта от енергия за получаване на битова гореща вода и отопление